BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN GEZONDHEIDSGEGEVENS

De praktijk hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. De praktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden v enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt de praktijk uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van De praktijk op het vlak van gegevensverwerking.

De praktijk verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

DELEN VAN GEGEVENS

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

UW RECHTEN ALS PATIËNT

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

BEVEILIGING

 Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een computerprogramma met voldoende beveiliging vanuit de firma en vanuit de praktijk zelf met een procedure conform de gdpr maatregelen. Papieren formulieren worden in afgesloten delen van de prakijtk bewaard,…

WIJZIGINGEN

De praktijk behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld


WAT IS AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.


UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van uw gezondheidszorg is uw zorgverstrekker genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden.
Het gaat hierbij over:
Administratieve gegevens (naam, adres, telefoon, …)
Medische gegevens relevant voor de behandeling (diagnose, behandeling, evolutie, anamnese, …). De wettelijke bewaartermijn bedraagt 30 jaar.
Financiële gegevens (verzekerbaarheid, prestaties, rekeningnr., betalingsgegevens, rekeningen, …). De wettelijke bewaartermijn bedraagt 8 jaar.

Uw medische gegevens worden enkel gedeeld met de behandelende arts. Er worden geen gegevens gedeeld met derde landen of gebruikt voor commerciële doeleinden.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen zal uw zorgverstrekker:
Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG conforme software
Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw zorgen
Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden


UW RECHTEN

Als patiënt heeft u recht op:
Informatie: welke gegevens worden er verwerkt, waarom, hoelang en wie heeft toegang?
Inzage: u kunt vragen voor een extract van uw dossier, dit moet binnen de 30 dagen na aanvraag worden overhandigd en kan kosten met zich meebrengen.
Correctie: indien uw gegevens incorrect zijn kun u deze laten aanpassen.
Verzet: u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bv. wetenschappelijk onderzoek (anoniem).
Vergeten te worden: op eenvoudig verzoek worden de gegevens die niet meer nodig zijn gewist.
Datamigratie: uw gegevens kunnen worden geëxporteerd voor overdracht naar een andere zorgverstrekker.
Waarschuwing bij hacking: u wordt op de hoogte gebracht indien, ondanks onze strenge veiligheidsmaatregelen, uw gegevens gecompromitteerd zouden zijn.


VRAGEN?

Heeft u vragen omtrent de AVG, dan kunt u hiervoor terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Naam verwerkingsverantwoordelijke: Rubben Ogez
Contactgegevens:
Kinesitherapie Ogez Rubben
Warande 73, 9660 Brakel
0474/686738 – www.kineogez.be